Vid Hembygdstinget den 26 september 1931 på Katrinebergs Folkhögskola bildades Hallands Spelmansförbund.

På initiativ av redaktör Filip Pärson i Falkenberg hade intresserade för bildandet av ett sådant förbund inbjudits till hembygdstinget. Musikdirektör Fredrik Hjort hälsade de ditresta spelmännen och framhöll önskvärdheten av att de Halländska spelmännen sammanstöt sig i ett förbund.

Från det första protokollet:
§ 1. Sedan musikdirektör; Fredrik Hjort Göteborg hälsat de närvarande välkomna och framhållet önskvärdheten av att de halländska spelmännen bildade en sammanslutning för att stödja varandra i arbetet för väckande och vidmakthållandet av intresset för gammal halländsk folkmusik, beslöt de närvarande enhälligt att bilda Hallands Spelmansförbund.

§ 2. Red; Filip Pärson föredrog ett förslag till stadgar för det nya förbundet, vilket delgavs de närvarande, vilket skulle i avskrift tillställas samtliga inbjudna spelmän, varigenom dessa skulle bliva i tillfälle att närmare taga del av detsamma och därefter till styrelsen insända förslag till eventuella ändringar. Först vid nästkommande årsmöte skulle stadgarna definitivt antagas.

§ 3. Till styrelse valdes musikdirektör; Fredrik Hjort Göteborg. Museieintendenterna Fil.dr Erik Salvén Halmstad, och red; Albert Sandklef Varberg, Banktj; Robert Collander Halmstad, red; Filip Pärson Falkenberg, samt spelmännen Karl Stenström från Eftra och L.F Palmqvist från Eldsberga.

Katrineberg 26 sept 1931 justeras Erik Salvén